квіт
23
2018

Легалізація праці

В умовах сьогодення на¬гальним стає питання щодо забезпечення дотримання соціальних гарантій, в пер¬шу чергу, легалізації ви¬плати заробітної плати. На жаль, сьогодні виплата не¬легальної заробітної плати все більше набуває харак¬теру соціального явища, ос¬лаблює соціальний захист працівників, зменшує над¬ходження до бюджетів та державних соціальних фо¬ндів. Тому легалізація за¬робітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є од¬ним з найпріоритетніших напрямків роботи Управління Держпраці у Полтавській області.

Працівник, який отримує зарплат¬ню в «конверті», стає повністю без-захисним перед роботодавцем. Усна до¬мовленість жодним чином не фіксується. Юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне, й доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудово¬го стажу. Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, цю їх згода отримувати зарп¬лату «в конвертах» позбавляє їх соціаль¬ного захисту, права на гідні умови праці та відпочинку, соціальної захищеності в разі тимчасової непрацездатності – не оплачу¬ються лікарняні листи, не проводяться ви¬плати допомоги жінкам під час вагітності та пологів, страхові виплати в разі настання нещасного випадку на виробництві, не виникає права на допомогу з безробіття залежно від отримуваної заробітної плати в разі втрати роботи і т.д.

Для роботодавців використання неле¬гальної праці теж доволі часто створює зайві проблеми, оскільки на нелегально¬го працівника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Від¬сутня правова підстава повної або част¬кової матеріальної відповідальності, що є особливо актуальним у сфері торгівлі та обслуговування.

Звертаю увагу керівників підприємств, установ, організацій та підприємців щодо неприпустимості випадків виплати заробітної плати «у конвертах», а також виплати заробітної плати в розмірах нижче мінімально встановленої законодавством.

Відтепер юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору ;

- оформлення працівника на неповний робочий день (в той час, коли фактично особа працює повний робочий день);

- виплати заробітної платні без нарахування та сплати ЄСВ.

За згадані порушення, передбачено фінансові санкції для роботодавця у настуних розмірах:

- 30 мінімальних заробітних плат, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. (з 01.01.2018р- 111690.00 грн)

- порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі, має наслідком штрафні санкції у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (з 01.01.2018 р.- 11169.00грн);

- Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2018 р.- 37230.00 грн).

Головний державний інспектор Л.Д.Тіхонова

-->