КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ М. ГАДЯЧА НА 2016-2020 РОКИ

ПРОЕКТ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

М. ГАДЯЧА

НА 2016-2020 РОКИ

П А С П О Р Т

Комплексної програми розвитку освітньої галузі

м. Гадяча на 2016-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області
2. Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Указ Президента України від 25.06.2013р. № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Указ Президента України від 30.09. 2010р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Указ Президента України від 30.09.2010р. № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Указ Президента України від 29.06.1995р. № 489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Указ Президента України від 20.03.2008р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,Указ Президента України від 12.06.2015 №333/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» постанова Верховної Ради України від 09.01.2007р. № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.1995р. № 638 «Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 900 від 14.09.2005р.), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Про продовження терміну дії Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки (зі змінами) терміном на 1 рік (проект)
3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Полтавської області
6. Учасники програми Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, Гадяцька міська рада, Гадяцький НМЦ, РЦППСР, загальноосвітні навчальні заклади міста, дошкільні навчальні заклади міста, директора загальноосвітніх навчальних закладів міста, керівники дошкільних навчальних закладів міста.
7. Термін реалізації програми 2016-2020 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет м.Гадяч, кошти освітньої субвенції
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

у тому числі:

17841.8 тис.грн
8.1. кошти міського бюджету, субвенційні кошти 17781 тис.грн
8.2. кошти з інших джерел не заборонених законодавством 60.8 тис.грн

Розділ І.

Загальна характеристика Програми

Комплексна програма розвитку освітньої галузі міста Гадяча на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена на виконання вимог указів Президента України від 25.06.2013р. № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021року», від 30.09.2010р. № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010р. №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», від 29.06.1995р. № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», від 20.03.2008р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,від 12.06.2015р. № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», постанов Верховної Ради України від 09.01.2007р. № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», Кабінету Міністрів України від 11.08.1995р. № 638 «Про затвердження положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 900 від 14.09.2005р.), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» і спрямована на забезпечення стійкого розвитку системи шкільної природничо-математичної освіти в місті, її ефективності, оновлення і прискореного запровадження нових форм і технологій організації освітнього процесу, підтримку обдарованої молоді, розвиток її творчого потенціалу, самореалізації особистості.

Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти, сприятиме удосконаленню діяльності закладів освіти міста, стимулюватиме розвитку творчого потенціалу вчителя, підвищення його професійної майстерності, розв’язання комплексу завдань у питаннях пошуку, розвитку, заохочення й підтримки обдарованих і талановитих дітей і підлітків, підготовки їх до Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, проведення конкурсу «Учитель року».

Розробник програми – відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради.

Відповідальний виконавець – відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, виконавці програми – відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради, Гадяцький НМЦ, РЦППСР, загальноосвітні навчальні заклади міста, дошкільні навчальні заклади міста, директори загальноосвітніх навчальних закладів міста, керівники дошкільних навчальних закладів міста.

Розділ ІІ.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.

З метою забезпечення системного підходу до вирішення проблем освітньої галузі, підвищення ефективності реалізації в місті державної політики у сфері освіти, координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо забезпечення розвитку освітньої галузі. Необхідність розроблення Програми викликана і новими вимогами щодо якості освіти, забезпечення рівного доступу дітей та молоді до якісної освіти, потребою вироблення системних дієвих механізмів забезпечення стабільного розвитку галузі. Недостатнє фінансування закладів освіти впродовж кількох років є причиною незадовільного стану матеріально- технічного та навчально-методичного забезпечення їх . Створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів профільної старшої школи потребує налагодження безперебійної системи регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, які мешкають на відстані понад 3 км до навчального закладу. Суттєвих змін потребує стан матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. У місті на початок 2015/2016 навчального року налічувався лише 1 сучасний навчальний кабінет біології. Забезпеченість лабораторним обладнанням кабінетів фізики, біології та хімії становить близько 6 %. Це негативно впливає на якість проведення лабораторно-практичних робіт із природничих предметів, рівень обізнаності учнів із експериментальними методами, не дозволяє забезпечити дотримання вимог відповідного державного стандарту освіти. Потребує істотного поліпшення стан забезпечення навчальних закладів комп’ютерною технікою, оновлення застарілої техніки. Кількість учнів на 1 комп’ютер в школах становить в середньому 12 учнів. Показник підключення загальноосвітніх навчальних закладів міста до мережі Інтернет складає 100 відсотків. Необхідно забезпечити і систематичне та якісне підвищення професійного рівня вихователів, педагогів, продовжити проведення конкурсу «Учитель року» та визначенні переможців і лауреатів конкурсу.

Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби у Збройних Силах України, набуття практичних навичок та якостей, необхідних майбутньому воїну.

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих дій органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів відповідних державних служб. Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку освітньої сфери міста, сформованих традицій, тенденцій розвитку та принципу програмно-цільового забезпечення фінансування галузі.

Розділ ІІІ.

Мета Програми.

Метою програми є:

- забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі міста;

- створення у навчальних закладах міста умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти і науки та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу;

- створення в місті єдиного інформаційно-навчального простору освіти для забезпечення нової якості навчання та забезпечення комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі;

- суттєве підвищення якості освіти і виховання;

- поліпшення військово-патріотичного виховання молоді,координація діяльності всіх організацій, установ і закладів, залучених до цієї роботи;

- забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти;

- приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини;

- формування інтелектуального потенціалу регіону шляхом створення в місті сприятливих умов для пошуку, підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві;

- забезпечення інноваційного розвитку освіти міста на основі прогнозування соціально-економічної ситуації та врахування потреб життєвого самовизначення дітей і молоді;

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності освітньої галузі.

Розділ ІV.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.

Строки та етапи виконання Програми.

Основними засобами розв’язання окреслених проблем є:

- забезпечення доступності та якості надання освітніх послуг в місті;

- забезпечення навчальних закладів міста сучасним матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою;

- заохочення і підтримка обдарованих дітей, учнівської і студентської молоді, залучення їх до наукової діяльності, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників, надання допомоги обдарованим та здібним дітям у підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, участі в творчих та інтелектуальних конкурсах, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу шляхом створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, оздоровлення дітей пільгових категорій, забезпечення вартості харчування відповідно до натуральних норм;

- підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної творчості в освіті;

- впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів району інформаційно-комунікаційних технологій шляхом забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста сучасними навчально-комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами, перехід до нового рівня освіти на основі цих технологій;

- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- військово-патріотична робота буде здійснюватись шляхом:

а) рекламування військової служби;

б) належного рівня викладання початкової військової підготовки в освітніх закладах

в) висвітлення героїко-патріотичної тематики в засобах масової інформації.

Програма виконується в один етап.

Строк реалізації Програми – 2016-2020 роки.

Розділ V.

Завдання Програми та результативні показники.

1. Розвиток дошкільної освіти.

Завдання:

- підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;

- розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;

- забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

- посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- кадрове забезпечення;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників.

Критерії оцінки реалізації завдань:

- удосконалення та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

- задоволення освітніх потреб населення щодо здобуття дошкільної освіти дітьми 5-ти річного віку на 100%;

- підвищення показника охоплення різними видами дошкільної освіти дітей дошкільного віку до 100%;

- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.

Показники затрат:

Орієнтовний обсяг фінансування становить 7328.0 тис.грн за рахунок бюджету м.Гадяч. (Додаток 1).

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту бюджету м.Гадяч на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

2. Розвиток загальної середньої освіти:

2.1. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.

Завдання:

- забезпечення доступності, якості та відкритості природничо-математичної освіти;

- оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази з природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів;

- удосконалення системи підвищення кваліфікації учителів природничо-математичних дисциплін, підвищення їх науково-методичного рівня.

Критерії оцінки реалізації завдань:

- поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти в місті;

- зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів в місті;

- придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для кабінетів природничо-математичних дисциплін – не менше 5 одиниць;

- створення умов для розвитку інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук;

- підготовка фахівців з обслуговування сучасних засобів навчання, мультимедійного лабораторно-практичного обладнання.

Показники затрат:

Орієнтовний обсяг фінансування становить 1660,0тис.грн. за рахунок бюджету м.Гадяч, коштів освітньої субвенції. (Додаток 2)

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту бюджету м.Гадяч на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

2.2. Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.

Завдання:

- формування кадрових, інформаційних, матеріально-технічних ресурсів інформатизації освіти;

- формування в учнів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування практичних завдань, дослідницької роботи, самоосвіти, ефективного спілкування та співпраці, організація ефективного доступу до них через Інтернет;

- підготовка педагогічних, адміністративних кадрів, працівників закладів освіти щодо ефективного використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій;

- формування дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями та вченими;

- розвиток інформаційної взаємодії та інтеграції навчальних закладів в інформаційний освітній простір України та міжнародний науково-освітній простір.

Критерії оцінки реалізації завдань:

- підключення загальноосвітніх навчальних закладів до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів, стовідсоткових; доступ учнів і вчителів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів – 100%;

- ефективне використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій та функціонування дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, забезпечення підтримки їх науково-пошукової діяльності провідними фахівцями та вченими;

- поліпшення якості шкільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

- підготовка тренерів з впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – 3 особи, тренерів з питань викладання програмування в навчальних закладах – 2 особи.

Показники затрат:

Орієнтовний обсяг фінансування становить 1036.8 тис.грн., у тому числі: 976 тис.грн. - за рахунок бюджету м.Гадяч, коштів освітньої субвенції, 60.8 тис.грн. – з інших джерел не заборонених законодавством. (Додаток 3)

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту бюджету м.Гадяч на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

2.3. Переоснащення матеріально–технічного забезпечення навчального процессу.

Завдання:

створення умов тазабезпечення можливостей пріоритетного розвитку особистості, підвищення освітнього рівня населення, впровадження нових технологій у навчально-виховний процес, сприяння фізичному і психічному здоров’ю, забезпечення навчальних закладів міста підручниками і посібниками регіонального компоненту освіти.

Критерії оцінки реалізації завдань:

покращення умов здобуття повної загальної середньої освіти, поліпшення навчально-методичного забезпечення, розробка нових програм, навчальних посібників, методик, які б відповідали інтересам учнів і можливості педагогів, відповідність санітарно-технічним нормам навчальних закладів.

Показники затрат:

Орієнтовний обсяг фінансування становить 7078.0 тис. грн - за рахунок бюджету м.Гадяч, освітньої субвенції. ( Додаток 2)

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проекту бюджету м.Гадяч на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

3. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю.

Завдання:

- забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей та молоді;

- створення умов для раннього виявлення і розвитку обдарованих і талановитих дітей, заохочення та стимулювання їх допитливості, інтелектуальної ініціативи, позитивних мотивів навчання в умовах оновленого змісту загальної середньої освіти;

- удосконалення та оновлення науково-методичного забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю,

- створення умов для забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей та молоді до якісної освіти;

- удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації обдарованих і талановитих дітей та молоді.

Критерії оцінки реалізації завдань:

- створення ефективної системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді;

- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей;

- систематизація роботи вчителів, викладачів із обдарованими і талановитими дітьми та молоддю;

- забезпечення рівного доступу обдарованих і талановитих дітей до якісної освіти у навчальних закладах.

Показники затрат:

Орієнтовний обсяг фінансування становить 129,0 тис.грн., за рахунок бюджету м.Гадяч, кошти освітньої субвенції. ( Додаток 4)

Обсяг фінансування може уточнюватись щороку при формуванні проекту бюджету м.Гадяч на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

4. Реалізації Концепції національно-патріотичного виховання

дітей та молоді.

Завдання:

- реалізація основних питань удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

- забезпечення взаємозвʼязку навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;

- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обовʼязку щодо захисту національних інтересів України;

- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

- створення системи шефських звʼязків військових частин і вищих військових навчальних закладів з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодія з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування;

- підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби в Збройних Силах України, здійснення конкурсного відбору кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади та проходження військової служби за контрактом;

- узгодження дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з органами військового управління, правоохоронними органами, силами цивільного захисту щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу.

Критерії оцінки реалізації завдань:

- рекламування військової служби;

- всебічної підтримки з боку міської ради, ветеранських та інших громадських і волонтерських організацій, військово-патріотичних, молодіжних та дитячих обʼєднань і клубів, метою діяльності яких є формування громадянина-патріота;

- належного рівня викладання початкової військової підготовки в освітніх закладах;

- висвітлення героїко-патріотичної тематики в засобах масової інформації, літературі, мистецтві та культурі.

Показники затрат:

Загальний обсяг фінансування Заходів становить 610,0 тис. грн. Фінансування Програми здійснюється за кошти бюджету м.Гадяч в межах асигнувань, виділених на утримання закладів освіти, молоді та спорту, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. (Додаток 5)

Розділ VІ.

Фінансування Програми.

Загальний обсяг фінансування Комплексної програми складає 17841.8 тис.грн., з них коштів бюджету м.Гадяч та освітньої субвенції 17781,0 тис.грн., з інших джерел не заборонених законодавством 60,8 тис.грн..

Розділ VІІ.

Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію за виконанням завдань і заходів Комплексної програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради.

Контроль за виконанням Комплексної програми здійснює постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму.

Відповідальний виконавець Комплексної програми щорічно звітує перед міською радою про фактичне виконання заходів Програми.

Комплексна програма передбачає внесення змін та доповнень до неї відповідно до вимог чинного законодавства та змін до нього.

Про закінчення опалювального сезону 2015-2016 років

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 квітня 2016 року № 75-р

Про закінчення опалювального сезону 2015-2016 років

Докладніше »

квіт
7
2016

Повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Повідомлення про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

07 квітня 2016 року у Гадяцькій міській раді розпочато проведення перевірки щодо Гусак Ірини Миколаївни, керуючої справами виконавчого комітету міської ради, відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Порядок денний сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 14.04.2016 року.

ПРОЕКТ
Порядок денний сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання

від 14.04.2016 року.

1. Про затвердження змін до бюджету міста Гадяча на 2016 рік.

2. Про затвердження змін до паспорта міської Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2016 р.р.

3. Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Гадяч та пропозиції її розподілу.

4. Про затвердження Комплексної програми розвитку освітньої галузі міста Гадяча на 2016-2020 р.р.

5. Про передачу на баланс МКП "Комунсервіс" необоротних активів.

6. Про внесення змін до додатку №1 рішення 53 сесії 6 скликання міської ради від 26.06.2015 року "Про затвердження ставок земельного податку на 2016 рік".

7. Земельні питання.

8. Різне.

Про скликання сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання

УКРАЇНА

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04 квітня 2016 року № 73 - р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про скликання сьомої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання

Докладніше »